Rozhovor s Tomášem Novotným z týmu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, koordinátorem projektu Kreativní mysli.

Letos jste se poprvé zúčastnili festivalu FUK. Jaký jste zvolili formát?

Rozhodli jsme se pro formát komunitní zahradní oslavy. Tato akce se konala na dvorečku našeho „Hlavního štábu“ v Domě U Beránka, kde jsme oslavili prvních devět měsíců našeho projektu Kreativní mysli, který je jedním z hlavních projektů Českých Budějovic – Evropského hlavního města kultury 2028. Formát zahradní oslavy jsme zvolili záměrně, protože jsme chtěli vytvořit prostor, který podpoří místní komunitu, rozvíří kreativní energii a umožní všem zúčastněným načerpat inspiraci a sdílet své zkušenosti. Také jsme věděli, že naše partnerské kulturní organizace v Jihočeském kraji, jako jsou Jihočeské divadlo, Alšova jihočeská galerie, Divadlo Continuo, galerie Sladovna Písek, Bude cirkus a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, připravily v rámci festivalu pestrý program dílen, workshopů a aktivit pro školní skupiny, a tak jsme se rozhodli náš formát zaměřit více komunitně.

Následovala online diskuze s našimi partnery z dalších krajů, jako jsou Praha, Pardubice, Hradec Králové a Olomouc, v rámci které jsme se bavili o trendech a novinkách v oblasti kreativního učení v České republice. Dále jsme sdíleli zkušenosti a dojmy z realizace prvních 16 pilotních programů kreativního vzdělávání na základních školách v Jihočeském kraji. 

V rámci projektu České Budějovice – EHMK 2028 jste koordinátorem projektu Kreativní mysli, který se soustředí na oblast kreativního učení. Jakým aktivitám se věnujete? A jaké místo u vás má kreativní učení? 

Věříme, že kreativní učení je klíčovým nástrojem pro rozvoj měkkých dovedností a kompetencí potřebných pro úspěch dětí v dynamickém světě 21. století. Naše aktivity směřují k vytvoření ekosystému, který rozvíjí kreativitu, kritické myšlení, podporuje inovace a posiluje roli umění a kultury ve vzdělávání a společnosti. Kreativita pro nás neznamená jen umění, ale také schopnost myšlení mimo zaběhlé vzory, hledání nových přístupů a překračování hranic. Vzdělávací systém budoucnosti by měl rozvíjet kreativitu od raného věku, klást důraz na symbiózu znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností místo “pouhého” paměťového učení. 

Projekt se zaměřuje na síťování a budování strategických partnerství, rozvoj kulturního sektoru, tvorba formátů kreativního vzdělávání ve školách a osvětu a spolupráci. Zaměřujeme se na vzdělávání budoucích pedagogů ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. A také máme na starosti vývoj vzdělávacího obsahu k projektům EHMK 2028: 

Permakulturní principy péče, propojování a tvorby se odrážejí i v našem přístupu ke kreativnímu učení. Vidíme ho jako holistický proces zahrnující propojení různých aktérů, sdílení znalostí a zkušeností, podporu vzájemného učení a růstu, péči o místní komunitu a tvorbu nových projektů a programů. Stejně jako permakulturní systémy usilují o rovnováhu a harmonii, snažíme se, aby se kreativní učení stalo harmonickou součástí vzdělávacího i kulturního života v Budějovicích a v celém Jihočeském kraji. Jsme přesvědčeni, že kreativní učení má potenciál transformovat vzdělávání a posílit roli umění a kultury ve společnosti.

Jak se aktuálně daří realizovat projekty kreativního učení v jihočeském kraji a jaký je výhled do budoucna?

Pilotní programy Kreativních myslí v Jihočeském kraji se rozvíjejí dobře a velmi nás těší zájem škol o spolupráci. Nyní jsme ve fázi pilotování a testování prvních programů a zkoušíme, jak spolupráce se školami a umělci funguje v praxi. Získáváme tak cenné zkušenosti a informace, které nám pomohou dále naše projekty zlepšovat a posouvat.

Důležité je pro nás do budoucna tvořit a nabízet programy, které reagují na potřeby škol inovují a funkčně doplňují klasickou školní výuku. Do budoucna plánujeme vytvořit jedinečnou programovou nabídku. Hledáme způsoby, jak ji školám co nejlépe prezentovat a doručit. Zaměřujeme se na vysokou kvalitu programů, sběr dat a zpětné vazby, abychom se mohli dále zlepšovat a reagovat na potřeby škol, žáků a studentů. 

Jak spolupracujete se školami? 

V první fázi jsme oslovili motivované školy prostřednictvím jejich zřizovatelů nebo místních akčních skupin, které mají se školami vybudované kvalitní vazby a komunikační kanály. Tyto skupiny nám velmi pomohly s doručením naší nabídky. Když realizujeme program ve škole, nejprve se spojíme s učitelem, kterému představíme koncepci a detaily programu. Představíme mu také umělce, který bude program realizovat, a společně řešíme detaily realizace. Poté propojíme učitele s umělcem, aby si mohli předat důležité informace. Učitel tak může umělci poskytnout potřebné informace o třídě, aby mohl program upravit a přizpůsobit specifickým potřebám místa a žáků. Umělec tak předem ví, co ho čeká a na co se má připravit.

Během samotné realizace programu ve škole je přítomen metodik projektu, který zajišťuje podporu, sbírá zpětnou vazbu a následně program spolu s učitelem a umělcem hodnotí. Metodik působí jako mentor a supervizor v tomto procesu. 

Realizujete výzkum, jak kultura ovlivňuje vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých?

Ano, otázkou, jak kultura ovlivňuje vzdělávání a životy dětí i dospělých, jsme se intenzivně zabývali již během kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028. Zjistili jsme, že umění a kultura mají významný vliv na vzdělávání i na celkové životy lidí ve společnosti.

Umění a kultura jsou silným zdrojem inspirace a tvůrčího potenciálu. Hrají důležitou roli ve vzdělávání směrem k naplnění některých vzdělávacích cílů a strategií a poskytují účinné nástroje pro otevírání a reflexi důležitých společenských témat a diskusí. Kulturní a umělecké aktivity vytvářejí prostor pro empatii, porozumění a respekt k různorodosti, otevírají nové perspektivy a způsoby myšlení, a pomáhají formovat společenské a občanské postoje, hodnoty a normy.

České Budějovice, jako Evropské hlavní město kultury 2028, kladou důraz na umění a kulturu v aktuálních společenských diskuzích. Kreativní učení a spolupráce škol s umělci a kulturními institucemi jsou jednou z cest, jak připravit děti na výzvy dnešního světa a naučit je vidět za horizont.

Pro úspěch této vize je ale klíčové dobře pracovat s daty, nastavit strategie a spolupráce napříč různými oblastmi, a především plánovat a pracovat v delším časovém horizontu. V tom v českém kontextu vidím velký prostor pro zlepšení. Také ale musím říci, že věci se mění a posouvají vpřed a mnoho projektů se kterými jsem se v poslední době setkal mě naplňuje optimismem. 

Jaké máte odezvy na první aktivity? Mají vliv na místní komunitu?

Naše první aktivity v oblasti kreativního vzdělávání se setkaly s pozitivními ohlasy. Podařilo se nám otevřít téma kreativního vzdělávání ve veřejném prostoru Jihočeského kraje a zahájit debatu, která oslovila a propojila komunitu umělců, kreativců, lektorů, učitelů a rodičů. Tito lidé vidí v kreativním vzdělávání cestu k inovaci ve vzdělávání a způsob, jak podpořit roli umění a kultury ve společnosti.

Uvědomujeme si, že pro úspěch projektu je nezbytné vnést toto téma do širší společenské debaty a dostát očekáváním a závazkům, které jsme si stanovili. I když je téma kreativního učení zatím spíše okrajovou záležitostí a jeho dopady jsou zatím malé, věříme v jeho obrovský potenciál. Do budoucna máme optimistickou vizi: chceme, aby kreativní vzdělávání mělo silný a pozitivní vliv na místní komunitu, aby podpořilo inovace ve vzdělávání a posílilo význam umění a kultury ve společnosti. 

Co byste potřebovali zlepšit?

V každé oblasti naší práce je velký prostor pro zlepšení. Důležité pro nás je, že celý projekt Kreativní mysli funguje jako testovací laboratoř, kde neustále vymýšlíme, prototypujeme, testujeme, vyhodnocujeme a reflektujeme naše postupy. Tento přístup nám umožňuje projekt neustále zlepšovat a posouvat vpřed. Je to ale také náročný proces, který velmi testuje naši vytrvalost a schopnost resilience:-).

Jedním z hlavních zjištění posledního roku je, že pojem „kreativní učení“ je velmi široký a každý si pod ním představuje něco jiného. Naším velkým úkolem pro příští měsíce je určitě jasnější definice termínu „kreativní učení“ a tvorba metodik. Potřebujeme tento pojem lépe vyjasnit, aby byl srozumitelný pro všechny zapojené strany – učitele, umělce, rodiče i děti. Chceme zajistit, že naše programy budou přesně odpovídat potřebám a očekáváním škol, kulturních organizací, umělců a místních komunit, a zároveň budeme moci měřit jejich dopad a úspěch.

https://www.budejovice2028.eu/kreativni-vzdelavani