uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, z.s.

Stanovy

Článek I. Úvodní ustanovení I.

1. Název zní: uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení z.s.. (dále jen „uMĚNÍM“). I.2. uMĚNÍM je organizací právnických a fyzických osob působících v oblasti kreativního vzdělávání. I.3. Sídlem uMĚNÍM je Praha. I.4. uMĚNÍM má celostátní působnost na území České republiky.

Článek II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku II.1. Účelem a hlavní činností uMĚNÍM je zejména: a) zastupovat, prosazovat, obhajovat na místní, krajské, národní i mezinárodní úrovni zájmy členů uMĚNÍM, to vše ve styku a v jednání s místními, státními, vládními, nevládními a jinými organizacemi či institucemi a ve vazbě na tvorbu zákonných norem, legislativ a strategií. Rozvíjet komunitu lidí napříč sektory, která podporuje rozvoj kreativního vzdělávání v praxi (dále oblast advokacie);

b) šířit a propagovat přínosy umění pro vzdělávání a rozvoj osobnosti mezi širokou a odbornou veřejností (dále oblast osvěty);

c) zkoumat dopady programů kreativního vzdělávání na žáky, učitele a další aktéry (dále oblast výzkumu). Shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru kreativního vzdělávání a popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi;

d) prohlubovat a šířit aktivity uměleckých organizací ve vzdělávání;

e) zapojit se do odborných diskuzí k oblasti rozvoje vzdělávacího systému (dále oblast formování systému);

f) usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj kreativního vzdělávání;

g) organizovat akce odborného a společenského charakteru;

h) navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi a institucemi v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností.

II.2. uMĚNÍM může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti jako výroba, obchod a služby jinde nezařazené, např. pronájem a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Článek III. Členství, jeho vznik a zánik

III.1. Členem uMĚNÍM se může stát každá fyzická či právnická osoba působící v oblasti kreativního vzdělávání. III.2. Pokud je členem uMĚNÍM právnická osoba, tak jejím jménem ve všech případech jedná statutární orgán nebo statutárním orgánem písemně pověřený zástupce.

III.3. Člen musí souhlasit se stanovami, aktivně působit v oboru nebo oboru napomáhat, a to způsobem vyjadřujícím kvalitu svých aktivit, svou činností tak přispívat k naplňování podmínek rozvoje této oblasti v České republice nebo v zahraničí.

III.4. O přijetí za člena rozhoduje Rada uMĚNÍM na základě podané přihlášky. Obsah přihlášky

stanoví Rada uMĚNÍM. Členství vzniká po rozhodnutí Rady uMĚNÍM o přijetí a dnem zaplacení členského příspěvku. III.5. Členství v uMĚNÍM zaniká a) vystoupením člena zasláním dopisu nebo e-mailu předsedovi uMĚNÍM s účinností ode dne stanoveného členem, nejdříve ode dne odeslání dopisu nebo e-mailu; b) vyloučením, c) smrtí člena – fyzické osoby a zrušením člena – právnické osoby, d) nezaplacením členské příspěvku za kalendářní rok ani do 31. 3. roku následujícího. Rada uMĚNÍM členy, kteří jsou v prodlení s úhradou členského příspěvku, na tuto skutečnost upozorní zasláním dopisu nebo e-mailu. III.6. Rada uMĚNÍM může rozhodnout o vyloučení člena uMĚNÍM v případě, že člen závažně porušil povinnosti vyplývající ze členství a nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu; lhůtu k nápravě není nutné stanovit v případě, že porušení povinnosti nelze odčinit nebo člen způsobil svým jednáním uMĚNÍM zvlášť závažnou újmu. Při vyloučení člena se postupuje podle §239-241 občanského zákoníku.

III.7. Proti rozhodnutí Rady uMĚNÍM o vyloučení člena se může tento člen odvolat k Valné hromadě, která o vyloučení rozhodne s konečnou platností. Do doby rozhodnutí Valné hromady o odvolání má člen pozastavené členství.

III.8. Při zániku členství v uMĚNÍM se uhrazený členský příspěvek ani jeho alikvotní část nevrací zpět. Při zániku členství v uMĚNÍM automaticky a okamžitě zaniká členství vyloučeného člena uMĚNÍM v orgánech uMĚNÍM.

III.9. Čestný člen uMĚNÍM Čestný člen uMĚNÍM je osoba, která se mimořádnou měrou zasloužila o dobré jméno uMĚNÍM, přispěla k jejímu rozvoji a/nebo k rozvoji kreativity ve vzdělávání. Titul Čestný člen uMĚNÍM uděluje Rada uMĚNÍM na základě doporučení některého z jejích členů. Držitel tohoto titulu neplatí členský příspěvek. Čestný člen uMĚNÍM má možnost účastnit se akcí pořádaných uMĚNÍM po dohodě s Radou uMĚNÍM. Může se účastnit jednání Valné hromady, ale nedisponuje hlasovacím právem.

Článek IV Práva a povinnosti členů

IV.1. Člen má tato práva: a) podílet se na činnosti uMĚNÍM; b) rozhodovat na Valné hromadě, volit a být volen do orgánů uMĚNÍM, pokud není ustanoveno jinak; c) podávat návrhy na zasedáních Valné hromady, podávat návrhy k Radě uMĚNÍM; d) být informován o akcích uMĚNÍM a podílet se na nich; e) podílet se na členských výhodách.

IV.2. Člen má tyto povinnosti: a) chovat se čestně vůči uMĚNÍM a zachovávat její vnitřní řád; b) řádně plnit funkce, které v uMĚNÍM přijal; c) pravidelně ve stanovených termínech platit členské příspěvky, pokud se nejedná o čestného člena;

IV.3. Člen-právnická osoba vykonává svá práva a povinnosti svým pověřeným zástupcem nebo statutárním orgánem.

Článek V. Orgány uMĚNÍM

V.1. Orgány uMĚNÍM jsou: a) Valná hromada jako nejvyšší orgán b) Rada jako statutární orgán c) Poradní orgán d) Předseda e) Místopředseda f) Revizor

g) Koordinátor

V.2. Každý z členů uMĚNÍM může zastávat pouze jednu funkci v orgánech uMĚNÍM. Výjimku tvoří Předseda a místopředseda uMĚNÍM, kteří se svým zvolením automaticky stávají členy Rady uMĚNÍM.

Článek VI Valná hromada

VI.1. Valnou hromadu tvoří všichni členové uMĚNÍM a čestní členové bez práva hlasovat. VI.2. Do působnosti Valné hromady jako nejvyššího orgánu uMĚNÍM patří:

a) schvalovat a měnit stanovy uMĚNÍM včetně organizační struktury; b) schvalovat výši ročních členských příspěvků; c) schvalovat výši paušální platby za poskytnuté služby; d) volit a odvolávat Předsedu uMĚNÍM; e) volit a odvolávat místopředsedu uMĚNÍM f) volit a odvolávat členy Rady uMĚNÍM; g) volit a odvolávat revizora; h) rozhodovat o hlavních směrech činnosti uMĚNÍM a schvalovat tyto směry zpracované v programových dokumentech na základě doporučení schválených Radou uMĚNÍM a vyhodnocovat realizaci hlavních směrů činnosti; i) projednávat činnost uMĚNÍM v jednotlivých krajích; j) schvalovat zprávu o hospodaření, rozpočet uMĚNÍM a brát na vědomí účetní přehledy popř. účetní závěrku; k) schvalovat členství uMĚNÍM v mezinárodních organizacích; l) rozhodovat o zrušení uMĚNÍM.

VI.3. Valnou hromadu svolává Předseda uMĚNÍM nejméně 1x do roka v termínu stanoveném Radou uMĚNÍM. Valná hromada se svolává nejméně tři týdny před jejím konáním. Na pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program jednání. Jsou-li na jednání Valné hromady předkládány písemné materiály musí být členům zpřístupněny vhodným způsobem alespoň tři pracovní dny před konáním Valné hromady. VI.4. Mimořádné zasedání Valné hromady Předseda svolá do 30 dnů poté, kdy o svolání požádá alespoň třetina členů uMĚNÍM. Nesvolá-li Předseda mimořádnou Valnou hromadu ve stanovené lhůtě, mohou ji svolat členové uMĚNÍM na náklady uMĚNÍM. VI.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů s právem hlasovat a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen s právem hlasovat má jeden hlas. VI.6. Nesejde-li se usnášeníschopná většina členů ani 30 minut po ohlášeném zahájení zasedání Valné hromady, ukončí Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo koordinátor řádnou Valnou hromadu a vyhlásí náhradní termín zasedání Valné hromady. VI.7. Valná hromada může ve výjimečných případech rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). O předložení návrhu Valné hromadě k hlasování “per rollam” rozhoduje Rada uMĚNÍM. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle Předseda nebo místopředseda Rady uMĚNÍM všem členům uMĚNÍM. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli výzvy k hlasování doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů uMĚNÍM. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje Předseda nebo místopředseda Rady uMĚNÍM. Na nejbližším zasedání Valné hromady uMĚNÍM jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Valné hromady uMĚNÍM.

VI.8. Člen, který se zúčastní zasedání Valné hromady, je oprávněn požadovat a dostat vysvětlení záležitostí uMĚNÍM, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu jednání Valné hromady. Vysvětlení nejsou Předseda, ani Rada uMĚNÍM povinni poskytnout pouze jsou-li splněny podmínky odmítnutí podle §251 OZ. VI.9. Předseda nebo jím pověřený místopředseda předsedá Valné hromadě. Předsedající zahájí zasedání Valné hromady, zajistí ověření, zda je Valná hromada usnášeníschopná, a určí zapisovatele. Na pozvánce ohlášený program jednání může být doplněn o další body se souhlasem

nadpoloviční většiny všech přítomných. Zápis z jednání Valné hromady ověřuje Předseda nebo jím pověřený místopředseda nebo člen Rady uMĚNÍM. VI.10. Rada uMĚNÍM zajistí do 7 pracovních dnů po ukončení Valné hromady vyhotovení a ověření zápisu ze zasedání, který zašle členů uMĚNÍM mailem. Ze zápisu musí být patrné, kdo se Valné hromady zúčastnil (zpravidla prezenční listinou), kdo Valné hromadě předsedal, jaké věci byly projednány a jaká byla přijata rozhodnutí včetně výsledků hlasování. Zápis podepíše Předseda nebo místopředseda a zapisovatel.

Článek VII Rada uMĚNÍM

VII.1. Radě uMĚNÍM jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěřuje jinému orgánu uMĚNÍM. Za Radu uMĚNÍM jako statutární orgán uMĚNÍM jedná navenek v právních úkonech Předseda uMĚNÍM společně s alespoň jedním dalším členem Rady uMĚNÍM. VII.2. Do působnosti Rady uMĚNÍM patří zejména: a) realizovat rozhodnutí Valné hromady z oblasti řízení, plánování a provádění činnosti uMĚNÍM v zájmu jejích cílů a vnějších vztahů; b) zabývat se specifiky působení členů uMĚNÍM v jednotlivých krajích, navrhovat případná řešení Valné hromadě; c) rozhodovat o svolání Valné hromady v určených datech; d) zpracovávat podklady pro programové dokumenty uMĚNÍM, resp. Valné hromady, schválit základní směry rozvoje uMĚNÍM a po schválení Předsedou je předložit Valné hromadě; e) zpracovávat podklady pro rozpočet a předkládat ho Valné hromadě ke schválení, f) schvalovat účetní přehledy popř. účetní závěrku v termínech stanovených zákonem o účetnictví, g) schvalovat Jednací řád Rady uMĚNÍM, h) navrhovat Valné hromadě změny v členských příspěvcích; i) dle potřeby zřizovat pracovní komise; j) jmenovat a odvolávat koordinátora a stanovit výši jeho odměny;

k) jmenovat a odvolávat Poradní orgán. VII.3. Rada uMĚNÍM zasedá nejméně 1x měsíčně, jinak též na základě požadavku Předsedy uMĚNÍM či místopředsedy. VII.4. Rada uMĚNÍM má 4 členy – Předsedu, místopředsedu a 2 členy. VII.5. Členové Rady jsou voleni na Valné hromadě uMĚNÍM na dobu 3 let. VII.6. V případě zániku funkce před uplynutím funkčního období, může Rada uMĚNÍM, je-li usnášeníschopná, kooptovat nového člena, a to do doby řádného zvolení za člena Rady uMĚNÍM na Valné hromadě v rámci řádných nebo doplňovacích voleb. VII.7. Rada uMĚNÍM je usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Rady uMĚNÍM, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy uMĚNÍM. VII.8. Členství v Radě uMĚNÍM zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) rezignací, c) smrtí, d) odvoláním.

VII.9. Zanikne-li členovi Rady uMĚNÍM členství dle: a) čl. VII.8 na základě bodu b), skončí jeho členství v Radě uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace, není-li v doplňovacích volbách zvolen nebo kooptován nový člen dříve, b) čl. VII.8 na základě bodů c) nebo d) skončí jeho členství v orgánu okamžitě.

VII.10. Rada uMĚNÍM rozhoduje ve sboru s výjimkou pravomocí svěřených těmito stanovami Předsedovi uMĚNÍM a s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů Rady UMĚNÍM jejím rozhodnutím rozdělena do konkrétních oblastí.

VII.11. Rada uMĚNÍM může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle Předseda nebo místopředseda Rady uMĚNÍM ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli výzvy k hlasování doručeno souhlasné stanovisko

posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady uMĚNÍM. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje Předseda nebo místopředseda Rady uMĚNÍM. Na nejbližším zasedání Rady uMĚNÍM jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Rady uMĚNÍM.

VII.12. Jednání Rady uMĚNÍM se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

VII.13. Je-li rozhodnutí Rady uMĚNÍM přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů Rady uMĚNÍM, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání Rady uMĚNÍM.

VII.14. Člen Rady uMĚNÍM vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání Rady uMĚNÍM může její člen zmocnit jiného člena Rady uMĚNÍM, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden z členů Rady uMĚNÍM řídí aktivity uMĚNÍM v cílové oblasti výzkumu a druhý člen Rady uMĚNÍM řídí aktivity uMĚNÍM v oblasti rozvoje a formování vzdělávácího systému.

VII. 15. Za Uměním jedná navenek Předseda uMĚNÍM v jeho nepřítomnosti místopředseda uMĚNÍM. Právní jednání uMĚNÍM, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za uMĚNÍM Předseda uMĚNÍM, popřípadě místopředseda uMĚNÍM.

Článek VIII Poradní orgán

VIII.1. Poradnímu orgánu uMĚNÍM náleží zejména vypracovávání podnětů k činnosti uMĚNÍM, které předkládá Valné hromadě a/nebo Radě uMĚNÍM.

VIII.2. Členem Poradního orgánu uMĚNÍM se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18-ti let, která je způsobilá být členem statutárního orgánu.

VIII.3. Funkční období členů Poradního orgánu je 3 roky.

Článek IX Předseda uMĚNÍM

IX.1. Předseda je volen Valnou hromadou. Funkční období předsedy je tříleté. Svým zvolením se Předseda stává členem Rady uMĚNÍM.

IX.2. Do působnosti Předsedy patří: a) reprezentovat činnost uMĚNÍM navenek; b) komunikovat za uMĚNÍM s orgány státní správy a samosprávy; c) navrhovat Radě uMĚNÍM vymezení odpovědnosti jednotlivých členů Rady uMĚNÍM a kontrolovat plnění jejich úkolů.

d) vést aktivity v oblasti činnosti stanovené Valnou hromadou

e) šířit a propagovat přínosy kreativního vzdělávání mezi širokou a odbornou veřejností, koordinovat oblast osvěty

IX.3. Odvolání Předsedy uMĚNÍM z funkce může se zdůvodněním navrhnout kterýkoliv člen uMĚNÍM na Valné hromadě. O odvolání rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů uMĚNÍM s právem hlasovat.

IX.4. V případě trvalé nemožnosti výkonu funkce Předsedy či předčasného zániku jeho funkce vykonává pravomoci Předsedy místopředseda. Při předčasném zániku funkce Předsedy uMĚNÍM (viz čl. VII.8.), proběhne volba nového Předsedy uMĚNÍM na nejbližší Valné hromadě.

IX.5. Není-li ani místopředseda schopen vykonávat tyto pravomoci, je pověřen zastupováním jeden z členů Rady uMĚNÍM.

Článek X Místopředseda uMĚNÍM

X.1. Místopředseda je volen Valnou hromadou. Funkční období místopředsedy je tříleté. Svým zvolením se místopředseda stává členem Rady uMĚNÍM.

X.2. Do působnosti místopředsedy patří: a) svolávat a řídit zasedání Rady uMĚNÍM a všech ostatních orgánů, u kterých tyto Stanovy nestanoví jinak; b) řídit a koordinovat činnost Rady uMĚNÍM ve vztahu k Valné hromadě; c) koordinovat pracovní skupiny uMĚNÍM;

d) koordinovat advokační oblast aktivit uMĚNÍM.

X.3. Odvolání místopředsedy uMĚNÍM z funkce může se zdůvodněním navrhnout kterýkoliv člen uMĚNÍM na Valné hromadě. O odvolání rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů uMĚNÍM s právem hlasovat.

X.4. V případě trvalé nemožnosti výkonu funkce místopředsedy či předčasného zániku jeho funkce vykonává pravomoci místopředsedy pověřený člen Rady uMĚNÍM. Při předčasném zániku funkce místopředsedy uMĚNÍM, proběhne volba nového místopředsedy uMĚNÍM na nejbližší Valné hromadě.

Článek XI Revizor

XI.1. Revizor je volen Valnou hromadou na dobu 3 let. Revizor odpovídá za svou činnost Valné hromadě. XI.2. Funkce revizora je neslučitelná s členstvím v Radě uMĚNÍM ani s funkcí likvidátora. XI.3. Revizor dohlíží, zda jsou záležitosti uMĚNÍM řádně vedeny a vykonává-li uMĚNÍM činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření uMĚNÍM. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně Radu uMĚNÍM a stanoví lhůtu k nápravě. Neodstraní-li Rada uMĚNÍM ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky, může revizor požádat Předsedu o svolání mimořádné Valné hromady. XI.4. Revizor může nahlížet do dokladů uMĚNÍM a požadovat od členů orgánů uMĚNÍM nebo od zaměstnanců uMĚNÍM vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XI Koordinátor uMĚNÍM

XII.1. Koordinátor je výkonným orgánem uMĚNÍM. Jeho pravomoci nezbavují odpovědnosti Radu uMĚNÍM za výkon její působnosti. XII.2. Koordinátor je jmenován a odvoláván Radou uMĚNÍM. Jeho funkční období je tříleté. Koordinátor vykonává svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce. Z výkonu funkce je odpovědný Radě uMĚNÍM. XII.3. Koordinátor odpovídá za: a) prohlubování a šíření aktivit uměleckých organizací ve vzdělávání, realizaci strukturovaných setkání účastníků Platformy ke sdílení zkušeností z praxe; b) přípravu návrhů změn stanov a návrhů vnitřních předpisů podle pokynů Rady uMĚNÍM; c) řízení sekretariátu;

d) přípravu zasedání Rady a Valné hromady uMĚNÍM, organizaci volby orgánů uMĚNÍM, včetně smluvního zabezpečení po schválení Radou UMĚNÍM; e) zpracování návrhů strategických plánů uMĚNÍM; f) vedení databáze členské základny a její aktualizaci; g) za realizaci závěrů a usnesení Rady uMĚNÍM, které nejsou v odpovědnosti Rady uMĚNÍM; h) vztahy s tuzemskými regionálními a místními organizacemi a institucemi působícími v oblasti kreativního vzdělávání, a s dalšími pro rozvoj uMĚNÍM přínosnými subjekty včetně výkonných, zákonodárných i správních orgánů České republiky;

XII.4. Koordinátor je přizván k účasti na zasedáních všech volených nebo jmenovaných orgánů uMĚNÍM, nemá však právo hlasovat. XII.5. Koordinátor může uMĚNÍM zastupovat navenek v rozsahu plné moci, udělené mu Radou uMĚNÍM.

Článek XIII Hospodaření uMĚNÍM

XIII.1. uMĚNÍM hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. XIII.2. Placené služby poskytuje uMĚNÍM v návaznosti na schválený rozpočet, příjmy a výdaje eviduje dle platných předpisů.

Článek XIV Volby orgánů uMĚNÍM XIV.1. Volby dvou řadových členů Rady uMĚNÍM i Předsedy uMĚNÍM, místopředsedy a revizora UMĚNÍM jsou přímé. Všechny orgány uMĚNÍM jsou voleny na dobu 3 let. Opakované zvolení do funkce člena Rady uMĚNÍM, Předsedy, místopředsedy, a revizora je možné. Funkce člena Rady, Předsedy uMĚNÍM, místopředsedy je neslučitelná s funkcí revizora.

Článek XV. Zrušení a zánik uMĚNÍM

XV.1. O zrušení uMĚNÍM rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů s právem hlasovat nebo soud z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.

XV. 2. Valná hromada při rozhodnutí o zrušení uMĚNÍM jmenuje likvidátora.

XV. 3 Likvidátor sestaví soupis majetku uMĚNÍM, který zpřístupní v jeho sídle. O zveřejnění seznamu členy uMĚNÍM vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.

XV.4 Likvidační zůstatek uMĚNÍM se převede na jinou právnickou osobu s oIbdobným účelem jako uMĚNÍM.

XV. 5. uMĚNÍM zanikne výmazem ze spolkového rejstříku.

V Praze, dne: 28. května 2019

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., Marianna Sršňová, ředitelka

spolek TisíciHRAn, Eva Čechová, předsedkyně

SE.S.TA z.s., Marie Kinsky, předsedkyně

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s., Marie Kinsky, předsedkyně

UUUL, z.ú., Lenka Chobotová Vancová, ředitelka

KVAS o.s.,, Zuzana Demlová, členka výboru

Tanec Praha, z.ú. Yvona Kreuzmannová, ředitelka

ARA ART, z.s., v.z. Marianna Sršňová, Libocká 72, 16100 Praha 6

Jaroslav Raušer, nar. 6. února 1957, Vinohradská 172, Praha 3 – Vinohrady