JAK SE STÁT ČLENEM

Členem může být instituce i jednotlivec, který zastupuje program nebo trend v oblasti kreativního vzdělávání, který souhlasí s účelem a posláním platformy. Osoba se může stát členem spolku jako člen s plnými hlasovacími právy a povinnostmi. Členství nového člena vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí. Členské organizace delegují pro spolek svého zástupce.

Všichni členové mají právo podílet se na veškeré činnosti spolku, být informováni o činnosti platformy, účastnit se členských schůzí, akcí platformy, hlasovat a volit kandidáty do správní rady, podávat podněty orgánům spolku. Všichni členové mají povinnost dodržovat stanovy, podílet se svou činností na dosahování cílů platformy, zachovávat a nepoškozovat dobré jméno spolku, platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

Kateřina Bílková

katerina.bilkova@umenim.cz _ 737 242 510